Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cara Nova zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Cara Nova zijn vrijblijvend en Cara Nova behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Cara Nova. Cara Nova is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van Cara Nova en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Cara Nova verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Cara Nova verrichte leveringen. Cara Nova erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1. Betaling kan plaatsvinden door middel van Ideal.
3.2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3. Afhankelijk van de omvang van de bestelling wordt een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. De juiste hoogte van deze bijdragen wordt kenbaar gemaakt op de website van Cara Nova onder “verzending”.

Artikel 4 bestellingen/communicatie
4.1. Cara Nova is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Cara Nova, dan wel tussen Cara Nova en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Cara Nova. Bij eventuele vragen of klachten zal Cara Nova zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 5 Levertijd
5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.
5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Cara Nova is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.3. Cara Nova behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.4. Cara Nova hanteert een maximale levertermijn van 14 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Incorrecte levering
6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij middels email, info@caranova.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen/orders gebruikt de klant het email-adres info@caranova.nl. Cara Nova reageert uiterlijk binnen twee werkdagen op iedere klacht/incorrecte levering.

Artikel 7 Annulering bestelling
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 8 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Cara Nova te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk per email aan Cara Nova te melden. De klant dient het product na overleg met Cara Nova te sturen naar een door Cara Nova vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Cara Nova ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Cara Nova deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Cara Nova het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
7.4. Cara Nova behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Cara Nova is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Cara Nova verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van ontvangst. Cara Nova draagt het risico tijdens het transport.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. Cara Nova kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
10.2. Cara Nova is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Cara Nova tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2. Gegevens van de klant zullen door Cara Nova niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 12 Diversen
12.1. Indien de klant aan Cara Nova schriftelijk opgave doet van een adres, is Cara Nova gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Cara Nova schriftelijk per email opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
12.2. Wanneer door Cara Nova gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Cara Nova.
12.3. Cara Nova heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Cara Nova te wijzigen.
12.4. Cara Nova is ingeschreven onder nummer 180.43.591 bij de Kamer van Koophandel West Brabant.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.